Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska na działkach nr ewid. 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4 w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1. 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska
Data publikacji: 2021-01-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.27.2020
Lubaczów, dnia 22.01.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Krowica Sama i Krowica Hołodowska" na działkach nr ewid. 156/8, 156/12, 156/13, 156/17, 156/18, 157, 158, 161, 162, 165, 166, 173, 313/2, 314/1, 315, 316/1, 317, 318/1, 318/2, 322/2, 347/1, 347/2, 474/2, 568/3, 568/4   w miejscowości Krowica Sama oraz na działkach nr ewid. 1153, 1179, 1180/1, 1181/1, 1184, 1185/1, 1186, 1188/1, 1188/2, 1191/2, 1192/2, 1192/4, 1193/2, 1195/1. 1195/4, 1196/2, 1199 w miejscowości Krowica Hołodowska ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, wydane zostało przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowienie znak: RZ.RPP.437.13.2021.DS z dnia 21.01.2021r. (22.01.2021r. ? data wpływu do tut. Urzędu), uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedsięwzięć które mogą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydawania którego organem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z uzasadnieniem, że dokonano analizy całokształtu akt sprawy, na podstawie których ustalono następujący stan prawny. Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 lit a ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu m.in. z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w odniesieniu  do przedsięwzięć, które mogą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej.

Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, celem zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia, za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów ul Jasna 1, 37-600 Lubaczów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).
Przedmiotowe ograniczenia wprowadzone zostały na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawierającego przepisy dotyczące ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym administracji publicznej.


Z up. Wójta
Stanisław Woś
Sekretarz Gminy
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny