Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu w dniu 6.04.2021 r. postanowienia znak: IKR.6220.7.2020 w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKR.6220.7.2020 z dnia 11.09.2020 r. dla inwestycji pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów
Data publikacji: 2021-04-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.7.2020    
Lubaczów, 6 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r., poz. 2096, tekst jednolity, ze zm.), oraz art. 74 ust. 3, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471)
Wójt Gminy Lubaczów
zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 6.04.2021 r. postanowienia znak: IKR.6220.7.2020  w którym na żądanie strony sprostował oczywistą omyłkę pisarską w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: IKR.6220.7.2020 z dnia 11.09.2020 r. dla inwestycji pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów" w następujący sposób, że:
1.    na stronie 4 w wierszu 29 decyzji, w której zostało wpisane określenie "Teren ogrodzony elektrowni będzie zajmował powierzchnię ok 1,28 ha"  zmienia się na określenie  "Teren ogrodzony elektrowni będzie zajmował powierzchnię do 1,28 ha".
2.    w złączniku nr 1 do w/w decyzji na stronie 1 w wierszu 7 zostało wpisane określenie "Teren ogrodzony elektrowni będzie zajmował powierzchnię ok 1,28 ha" zmienia się na określenie "Teren ogrodzony elektrowni będzie zajmował powierzchnię do 1,28 ha".
Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.    
Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37 ? 700 Przemyśl, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa  Krowica Lasowa.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 9 kwietnia 2021 r.

z up. Wójta
Krzysztof Kozioł

Otrzymują:
1. Elektrownia Pv54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
2. Pełnomocnik Pani Iza Michałek ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
3. Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
4. A/a
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny