Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Lubaczów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Lubaczów.

Data publikacji strony internetowej: 2004-02-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • -brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • -pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • -serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • -nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • -występują błędy kodu HTML i CSS
 • -na stronie występują problemy z widocznością ramki focusa
 • -występują problemy z kontrastem niektórych elementów strony
 • -nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • -w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • -niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast,
 • -filmy nie posiadają napisów .

Wyłączenia

 • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • -filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksander Butyński - kordynator ds. dostępności.
 • E-mail: a.butynski@lubaczow.com.pl
 • Telefon: 166321684

Każdy ma prawo:

 • -zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • -zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • -wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • -dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • -wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • -wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Lubaczów
 • Adres: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów
 • E-mail: urzad@lubaczow.com.pl
 • Telefon: 166321684
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1 Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Jasnej i ul. Konopnickiej Do wejść prowadzą: schody od ul. Konopnickiej a od ulicy Jasnej podjazd. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek posiada windę, do której wejście zlokalizowane jest od strony ul. Jasnej. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia zlokalizowane po stronie budynku wyposażonego w windę. Pomieszczenia po drugiej stronie nie są dostępne ze względu na różnicę wysokości i schody wewnątrz. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Możesz skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w urzędzie. Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumacza, musisz zgłosić nam ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia możesz dokonać w jednej z następujących form:
 • e-mailem na adres: sekretarz@lubaczow.com.pl
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez urząd)
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej na numer 16 6321684. wew 12
Usługa tłumacza dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatna. Na życzenie przygotujemy także informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny