Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu postanowienie przez Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki)
Data publikacji: 2017-07-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka

IKR.6220.15.2016 Lubaczów, 17 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam że w dniu 17 lipca 2017 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki)”.

W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy w Lubaczowie, ul. Jasna 1, pok. nr 15, tel. 16 632 16 84 wew. 53, w dni powszednie w godz. 700 – 1500.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowościach, w których będzie realizowane przedsięwzięcie celem podania do publicznej wiadomości.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny