Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na dzi
Data publikacji: 2017-07-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.17.2017 Lubaczów, 24.07.2017 r.

Obwieszczenie
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/2, 1215, 1251, 1252, 1254, 1255, 1260, 1261, 1262 w miejscowości Lisie Jamy” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.102.2017 z dnia 24.07.2017 r. uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującymi warunkami:

  • przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy - Dąbrowa (działka nr ewid. 930 w miejscowości Lisie Jamy) linią kablową oświetlenia ulicznego YAKXS 4 x 35 mm2 wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej,
  • odcinek linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4 x 35 mm2 usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1680R Lisie Jamy – Dąbrowa (działka nr ewid. 930 w miejscowości Lisie Jamy) w odległości 0,5m od linii rozgraniczającej pasa drogowego w/w drogi.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny