Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działka
Data publikacji: 2017-07-27
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.17.2017 Lubaczów, 27.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/2, 1215, 1251, 1252, 1254, 1255, 1260, 1261, 1262 w miejscowości Lisie Jamy” – na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, wydane zostało przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie postanowienie znak: RR-IV.760.2.33.2017.KM z dnia 24.07.2017 r. (27.07.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych stanowiących inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w art. 48 i art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny