Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. grun
Data publikacji: 2017-07-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 i art. 106 k.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamia się

że na wniosek Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10.07.2017 r. znak: IKR.6733.18.2017 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/2, 1215, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1262 w miejscowości Lisie Jamy”, gmina Lubaczów dla PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Władysława Szczurko, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: RR-IV.760.2.32.2017.KM z dnia 24.07.2017 r. uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.

Z up. Marszałek Województwa
Maria Kurowska
Wicemarszałek Województwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny