Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7004_A
Data publikacji: 2017-08-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.19.2017 Lubaczów, 2017-08-04

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1073) – zawiadamiam, że w dniu 03.08.2017 r. zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, w imieniu której jako pełnomocnik działa Pan Jacek Kowrygo, P.U.-H. „Invest – Dom” Jacek Kowrygo, ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7004_A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. gruntów 1352/1 w miejscowości Basznia Dolna”.

Zgodnie z art. 49 – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, pokój nr 7.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Basznia Dolna.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny