Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na d
Data publikacji: 2017-08-11
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.20.2017 Lubaczów, 11.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach numer ewid. 55/2, 158, 174” – na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38 – 200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Hołysz, zam. Rozbórz 185a, 37 – 200 Przeworsk, prowadzącego działalność pod nazwą: Firma HES – GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 185a, 37 – 200 Przeworsk,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.108.2017 z dnia 10.08.2017 r. (11.08.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującym warunkiem:
• przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków - Duńkowice (działka nr ewid. 158 w miejscowości Dąbków) siecią gazową średniego ciśnienia PE-dn 63 wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Mariusz Pieróg
Sekretarz Gminy

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny