Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/
Data publikacji: 2017-08-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

IKR.6733.18.2017 Lubaczów, 29.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29.08.2017 r. została wydana na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Władysława Szczurko, zam. ul. Kasztanowa 11, 37-600 Lubaczów decyzja nr 16/2017/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/2, 1215, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1259, 1260, 1261, 1262 w miejscowości Lisie Jamy”.

Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Lisie Jamy.

Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny