Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyck
Data publikacji: 2017-09-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4200.7.2017.AH.11

Rzeszów, dnia 19 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Buchmiet, ZDI Sp. z o.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” oraz „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

o wezwaniu w dniu 19 września 2017 r. Inwestora, do uzupełnienia przedłożonej wraz z wnioskiem o wydanie ww. decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny