Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data publikacji: 2017-09-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.22.2017 Lubaczów, 21.09.2017 r.

Obwieszczenie
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia o przepustowości Q = 3150 Nm3/h w miejscowości Młodów, gm. Lubaczów na działce nr ewid. 1128” – na rzecz Polskiej Siarki Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wiesława Sapko, zam. ul. Fantastyczna 4/8, 20-531 Lublin, będącego pracownikiem MTMNOWUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Krężnicka 135B, 20 – 518 Lublin,

wydane zostało przez Starostę Lubaczowskiego postanowienie znak: R.6123.268.2017 z dnia 19.09.2017 r. (21.09.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr Damian Jaremkiewicz
Kierownik Referatu Infrastruktury
Komunalnej i Rolnictwa

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny