Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: O b w i e s z c z e n i e Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Hor
Data publikacji: 2017-10-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WPN.6320.16.2.2017.BA.1

Rzeszów, dnia 30 października 2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia 30 października 2017 r.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2014 r., poz. 1452).
Jednocześnie informuję o:

1) możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 – w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, pokój 66, piętro VI w godzinach 8.00 – 14.00, a także na stronie internetowej pod adresem http://rzeszow.rdos.gov.pl/horyniec-plh180017.

2) możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017, w formie pisemnej na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w formie ustnej do protokołu w siedzibie RDOŚ lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty :

1) Urzędy Gmin według rozdzielnika,
2) Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP.

Po obwieszczeniu (21 dni) zobowiązuje się Urząd Gminy do niezwłocznego odesłania obwieszczenia na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35 - 001 Rzeszów


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny