Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyck
Data publikacji: 2017-10-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.4200.7.2017.AH.38 Rzeszów, dnia 30 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, w imieniu którego występuje Pan Tomasz Buchmiet, ZDI Sp. z o.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313 do km ok. 47+725 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych” oraz „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 47+725 do km ok. 57+100 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, budowli i urządzeń budowlanych”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 30 października 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia. Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 46 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów) i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Urzędu Gminy Lubaczów i Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój, w godzinach pracy Urzędów.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie
(-)
Wojciech Wdowik

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny