Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Drukuj
Grupa: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
Data publikacji: 2017-12-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Stefan Chomyszyn
OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024
 
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Wójt Gminy Lubaczów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 12.02.2017 r. do dnia 11.01.2018 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@lubaczow.com.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,
37-600 Lubaczów z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio do pok. nr 4, w budynku Urzędu Gminy Lubaczów w godzinach pracy Urzędu.

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pok. nr 21, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Lubaczów (www.lubaczow.com.pl w zakładce Rewitalizacja), oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.


Wiesław Kapel

Wójt Gminy Lubaczów

Załączniki:

 1. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016–2024.
 2. Formularz zgłaszania uwag.

Załączniki

 • Plik: PDF
  Rozmiar: 0,00 MB

  Ilość pobrań: 0

 • Plik: DOCX
  Rozmiar: 0,26 MB

  Ilość pobrań: 0

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny