Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z
Data publikacji: 2017-12-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.29.2017 Lubaczów, 20.12.2017 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1073), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem typu YAKXS 4x35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 303, 302, 301, 297/2, 296/1, 296/2, 291, 290/1, 290/2, 287/1, 287/3, 655 w miejscowości Opaka” – na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Władysława Szczurko, zam. ul. Kasztanowa 11, 37-600 Lubaczów,

wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.140.2017 z dnia 18.12.2017 r. (20.12.2017 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z następującym warunkiem:
• szafę kablową typu 2 x SL2 usytuować w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1674R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice (działka nr ewid. 655 w miejscowości Opaka) przy granicy działki.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów,ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny