Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 11.04.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OPAKA 2018”
Data publikacji: 2018-04-11
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.1.2018 Lubaczów, 11.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 11.04.2018 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OPAKA 2018”
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr XLV/428/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „OPAKA 2018”.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów, w terminie do dnia 15.05.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zapoznanie się z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, osobiście do protokołu, drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek SOOS – plan OPAKA 2018”, na adres: sekretariat@lubaczow.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 r.
Wnioski powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójt

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny