Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze soc
Data publikacji: 2018-06-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.14.2018
Lubaczów, dnia 21.06.2018 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na zaplecze socjalno - sanitarne związane z obsługą obserwatorium astronomicznego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej stacji PKP z przeznaczeniem na zaplecze socjalno – sanitarne związane z obsługą obserwatorium astronomicznego na działce nr ewid. 128/3 w miejscowości Basznia Dolna” – na rzecz Gminy Lubaczów, wydane zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu postanowienie znak: AZP-II-.5151.111.2018.PT z dnia 19.06.2018 r. (21.06.2018 r. – data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony konserwatorskiej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny