Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Prawo lokalne

Drukuj
Grupa: Prawo lokalne
Nazwa pozycji: Zarządzenia rok: 2005
Data publikacji: 2005-01-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach

Zarządzenia Wójta Gminy - 2005

Zarządzenie Nr 1/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
Zarządzenie Nr 2/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 3/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 4/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 5/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Załuże oznaczonej nr dz. 781/2 o pow. 0,1212 ha.
Zarządzenie Nr 6/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 7/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie cennika usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji.
Zarządzenie Nr 10/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Załuże oznaczonej nr dz. 781/2 o pow. 0,1212 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 11/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 12/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 13/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 14/2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Załuże oznaczonych nr dz. 1) 254/2 o pow. 0,13 ha, 2) 254/4 o pow. 0,14 ha, 3) 254/6 o pow. 0,14 ha, 4) 254/8 o pow. 0,15 ha, 5) 254/10 o pow. 0,16 ha.
Zarządzenie Nr 15/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Załuże oznaczonej nr dz. 761 o pow. 0,07 ha.
Zarządzenie Nr 16/2005 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Gminy Lubaczów w 2005r.
Zarządzenie Nr 17/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 18/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Basznia Dolna oznaczonej nr dz. 853/3 o pow. 0,93 ha.
Zarządzenie Nr 19/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Podlesie oznaczonej nr dz. 219/1 o pow. 0,21 ha.
Zarządzenie Nr 20/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Tymce oznaczonej nr dz. 556/4 o pow. 0,22 ha.
Zarządzenie Nr 21/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 22/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 23/2005 w sprawie ustalenia prognozy spłat długu Gminy Lubaczów na dzień 31 grudnia 2005r.
Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.
Zarządzenie Nr 25/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 27/2005 w sprawie określenia zasad do opracowania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2005/2006
Zarządzenie 28/2005 w sprawie utworzenia Gospodarstwa przy Urzędzie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 29/2005 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie.
Zarządzenie Nr 30/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 31/2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 32/2005 w sprawie wprowadzenia zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2005r.
Zarządzenie Nr 33/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 33a/2005 w sprawie powołania komisji do odbioru przetartego drewna dla Szkoły Podstawowej w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 34/2005 w sprawie notarialnej zmiany działki nr 585/1 o pow. 0,0155 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów na działkę nr 584/1 o pow. 0,0416 ha stanowiącą własność Pana Kulczycki Kazimierz s. Szczepana i Rozalii zam. Lisie Jamy ul. Wspólna 124 położonych w miejscowości Lisie Jamy.
Zarządzenie Nr 34a/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Tymce oznaczonej nr dz. 556/4 o pow. 0,22 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 35/2005 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 37/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lubaczów do ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – wychowawczego w Jarosławiu.”
Zarządzenie Nr 37a/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 38/2005 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów działki nr 654/53 o pow. 0,0191 ha stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie położonej w miejscowości Opaka.
Zarządzenie Nr 38a/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Załuże oznaczonej nr dz. 761 o pow. 0,07 ha stanowiącej własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie 39/2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005r.
Zarządzenie Nr 40/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 41/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 42/2005 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 43/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 44/2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Młodów oznaczonej nr dz. 1300/3 o pow. 0,04 ha.
Zarządzenie Nr 45/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 46/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 43/2005 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 20 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 47/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 48/2005 w sprawie przeklasyfikowania i przeceny drewna pozyskanego w lasach gminnych.
Zarządzenie Nr 49/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 50/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 51/2005 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych.
Zarządzenie Nr 52/2005 W sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 53/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Podlesie oznaczonej nr dz. 219/1 o pow. 0,21 ha, Basznia Dolna oznaczonej nr dz. 853/3 o pow. 0,93 ha, Młodów oznaczonej nr dz. 776/2 o pow. 0,20 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 54/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Krowica Sama oznaczonej nr dz. 485/1 o pow. 0,1202 ha i dz. nr 485/2 o pow. 0,0863.
Zarządzenie Nr 55/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Krowica Sama oznaczonej nr dz. 485/5 o pow. 0,0581 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym.
Zarządzenie Nr 56/2005 w sprawie obowiązku dokonywania rozliczeń rozmów telefonicznych wykonywanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Zarządzenie Nr 57/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 58/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 59/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 60/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 61/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 61a/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 62/2005 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Baszni Dolnej.
Zarządzenie Nr 63/2005 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 64/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 64a/2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej we wsi Lisie Jamy oznaczonej nr dz. 1350/1 o pow. 0,0891 ha.
Zarządzenie Nr 65/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 39/2005 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 4 maja 2005r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005r.
Zarządzenie Nr 66/2005 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2005r.
Zarządzenie Nr 67/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 68/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Opaka oznaczonej nr dz. 435/2 o pow. 0,0360 ha.
Zarządzenie Nr 69 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 70/2005 w sprawie obowiązku dokonywania rozliczeń rozmów telefonicznych wykonywanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Zarządzenie Nr 71/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krowica Sama oznaczonej nr dz. 485/1 o pow. 0,1202 ha, 485/2 o pow. 0,0863 ha, 485/5 o pow. 0,0581 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 72/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 73/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 74/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 74a/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 75/2005 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 76/2005 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 77/2005 w sprawie obniżenia do drugiego przetargu ceny wywoławczej nieruchomości ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.
Zarządzenie Nr 78/2005 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 79/2005 w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę.
Zarządzenie Nr 80/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 81/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Opaka oznaczonej nr dz. 735/2 o pow. 0,0360 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 82/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 83/2005 w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy Lubaczów za I półrocze 2005 roku.
Zarządzenie Nr 84/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 85/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu budynku przeznaczonego do rozbi.órki położonego w miejscowości Budomierz.
Zarządzenie Nr 86/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Zarządzenie Nr 87/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 88/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 89/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 90/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 91/2005 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Zarządzenie Nr 92/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 93/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 94/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 95/2005 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 88/2005 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 5 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 96/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 97/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
Zarządzenie Nr 98/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 99/2005 w sprawie powołania Członków Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 100/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 101/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 102/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 102a/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 103/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 103a/2005 w sprawie udzielenia upoważnienia.
Zarządzenie Nr 104/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 105/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 106/2005 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
Zarządzenie Nr 106a/2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
Zarządzenie Nr 109/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 110/2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna.
Zarządzenie Nr 111/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 113/2005 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 114/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 115/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych we wsi Bałaje oznaczonych nr dz. 472/1 o pow. 0,0769 ha, dz. nr 472/3 o pow. 0,0854 ha, dz. nr 472/5 o pow. 0,0809 ha i dz. nr 472/6 o pow. 0,0960 ha.
Zarządzenie Nr 116/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 118a/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 120/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Bałaje oznaczonych nr dz. 472/1 o pow. 0,0769 ha, 472/3 o pow. 0,0854 ha, 472/5 o pow. 0,0809 ha, 472/6 o pow. 0,0960 ha stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Zarządzenie Nr 121/2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi Lisie Jamy oznaczonej nr dz. 932/12 o pow. 0,09 ha.
Zarządzenie Nr 122/2005 w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 123/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.
Zarządzenie Nr 124/2005 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2005r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny