Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 na działkach o nr ewid.: 69/3, 63/6, 63/4 w miejscowości Dąbków
Data publikacji: 2018-11-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.30.2018
Lubaczów, dnia 26.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn63 na działkach o nr ewid.: 69/3, 63/6, 63/4 w miejscowości Dąbków", wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.130.2018 z dnia 26.11.2018 r. (26.11.2018 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie obszaru przyległego do pasa drogowego.
W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

z up. Wójta
Katarzyna Goniak
p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny