Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczutków (przysiółek Mielniki) na działkach nr ewid. 22, 16, 15/2, 23/2
Data publikacji: 2018-11-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Kornelia Kowaliszyn
IKR.6733.28.2018
Lubaczów, 29.11.2018 r.                                                 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29.11.2018 r. została wydana na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów decyzja nr 27/2018/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Szczutków (przysiółek Mielniki) na działkach nr ewid. 22, 16, 15/2, 23/2".
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury  Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od  dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Szczutków.

Wójt
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny