Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów dotyczący postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: rzebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997
Data publikacji: 2019-03-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
IKR.6220.5.2018   
Lubaczów, 22 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

    Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, tekst jednolity, ze zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, tekst jednolity, ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Aureli Śmigielska ABA Invest sp. z o.o., sp.k., Narama ul. Dębowa 72, 32-095 Iwanowice - Pełnomocnika Polska Siarka Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów do istniejącej bocznicy kolejowej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny  1029 (Tk) obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów"

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania

1)    o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie
w dniu 21 września 2018 r., opinii znak: PSNZ.465.1-11/18  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)    o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 27 grudnia 2018 r., opinię znak: WOOŚ.4220.9.7.2018.GJ.7, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej w Baszni Górnej do istniejącej bocznicy kolejowej, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3)    o wydaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w dniu 6 marca 2019 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)    o wydaniu przez Wójta Gminy Lubaczów w dniu 22 marca 2019 r. postanowienia znak: IKR.6220.5.2018, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach przedmiotowego postępowania,
5)    w toku postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.    
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 27 marca 2019 r.
Jednocześnie informuję, że na ww. postanowienie nie przysługuje stronom możliwość wniesienia zażalenia.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny