Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. grun
Data publikacji: 2019-03-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.6.2019
 Lubaczów, dnia 2019-03-28


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) ? zawiadamiam, że w dniu 28.03.2019 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika ELKO-BIS Mateusz Kolenda, Tarnawatka Tartak ul. Tomaszowska 21, 22-604 Tarnawatka postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid. gruntów: 780, 850/2, 851/1, 852, 853, 855/1, 856, 857, 859/1, 859/2, 860/1, 861/3 w miejscowości Młodów".
        Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów, pokój nr 7.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

z up. Wójta
mgr inż. Krzysztof Kozioł
Zastępca Wójta


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny