Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154; 155; 997/10; 1027; 1008/1; 1028; 1032, obręb
Data publikacji: 2019-04-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Władysław Szutka
IKR.6220.5.2018    Lubaczów
17 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
    
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z wnioskiem Pani Aureli Śmigielska ABA Invest sp. z o.o., sp.k., Narama ul. Dębowa 72, 32-095 Iwanowice - Pełnomocnika Polska Siarka Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz z dnia 14 sierpnia 2018 r. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów do istniejącej bocznicy kolejowej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny  1029 (Tk) obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów", na działkach o nr ewid. 491; 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 156; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna

WÓJT GMINY LUBACZÓW
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

iż, w dniu 17 kwietnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej na działkach numer ewidencyjny 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów do istniejącej bocznicy kolejowej zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny  1029 (Tk) obręb 03 Basznia Górna, Gmina Lubaczów", na działkach o nr ewid. 491; 565/2; 570; 1018; 585; 583; 1019; 154;  155; 156; 997/10;  1027;  1008/1; 1028; 1032, obręb 03 Basznia Górna.
Z treścią ww. decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów przy ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15w, w godzinach pracy Urzędu.
    Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 14 dni licząc od dnia 18 kwietnia 2019 r.
    Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tut. Wójta Gminy Lubaczów.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń miejscowości, w której będzie realizowane przedsięwzięcie celem podania do publicznej wiadomości
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny