Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBACZÓW z dnia 8 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019"
Data publikacji: 2019-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.1.2019    Lubaczów, 08.05.2019 r.


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 8 maja 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019"

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr V/36/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019".
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1,
37 ? 600 Lubaczów, w terminie do dnia 14.06.2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu wyżej wymienionego planu miejscowego.
Zapoznanie się z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00 ? 15:00.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można wnosić na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, osobiście do protokołu, drogą elektroniczną, opatrzone tematem: "Wniosek SOOS ? plan OPAKA 2019", na adres: sekretariat@lubaczow.com.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019 r.
Wnioski powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.


Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny