Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE z dnia 9 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów
Data publikacji: 2019-05-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6720.1.2019    
Lubaczów, 09.05.2019 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 maja 2019 r.
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) oraz art. 39 ust.1,art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr V/35/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów oraz informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu studium. Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy Lubaczów.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 24.06.2019r.

Wnioski należy składać pisemnie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, albo w formie elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@lubaczow.com.pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.


Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny