Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Władze

Drukuj
Grupa: Władze
Nazwa pozycji: Kompetencje Wójta
Data publikacji: 2004-03-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach


Do kompetencji Wójta należy:


1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Gminy,
3. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych,
4. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
5. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6. udzielanie upoważnienia pracownikom Urzędu do załatwiania w jego imieniu określonych spraw, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
7. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
8. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
9. kierowanie Urzędem w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
10. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników referatów, dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
12. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
13. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
14. gospodarowanie funduszem płac i innymi wydatkami osobowymi w Urzędzie,
15. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
16. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
17. przyjmowanie oświadczeń majątkowych i innych oświadczeń od kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych, w tym upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
18. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
19. wydawanie zarządzeń Wójta,
20. pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej gminy,
21. nadzorowanie wykonywanie budżetu Gminy,
22. przekładanie Radzie informacji ze swojej działalności,
23. wykonywanie innych zdań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
24. sprawowanie nadzoru nad Sekretarzem, Skarbnikiem, Radcą Prawnym, Referatem Finansowym, Referatem Organizacyjnym i Oświaty, Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół Gminy Lubaczów, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny