Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_C wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. gruntów 997 w miejscowości Krowica Hołodowska
Data publikacji: 2019-08-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6733.15.2019    
Lubaczów, 26.07.2019 r.   

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

że na rzecz  P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Kowrygo P.U.-H.  "Invest ? Dom" ul. Kasprzaka 23/10, 44-121 Gliwice, wydana została decyzja nr 15/2019/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_C wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr ewid. gruntów 997 w miejscowości Krowica Hołodowska".

           Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów (pokój nr 7) oraz  wnieść odwołanie od wydanej decyzji  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od  dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
    Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl),  tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz  tablicy ogłoszeń w miejscowości Krowica Hołodowska.

Wójt
Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny