Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże
Data publikacji: 2019-12-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.30.2019
Lubaczów, dnia 23.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm2 wraz z przyłączem kablowym  nN typu YAKXS 4x35mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 434, 287/2, 678/1 w miejscowości Załuże"  - na rzecz PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.147.2019 z dnia 23.12.2019 r. (23.12.2019 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z warunkiem: przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów ? Tymce (działka nr ewid. 287/2 w miejscowości Załuże) elektroenergetyczną linia kablową nN typu YAKXS 4x120 mm2 wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny