Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki
Data publikacji: 2019-12-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.31.2019
Lubaczów, dnia 23.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniu dotyczącym
postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49, 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, że w sprawie inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Antoniki" na działkach o nr ewid. gruntów 1615/1, 1615/3, 1615/4, 1615/8, 110, 141/9 ? na rzecz Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, wydane zostało przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienie znak: PZD.443.148.2019 z dnia 23.12.2019 r. (23.12.2019 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) uzgadniające pozytywnie w/w projekt decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, z warunkiem: przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów ? Basznia (działka nr ewid. 110 w miejscowości Antoniki) siecią kanalizacji deszczowej ? 200 mm wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej.

W związku z powyższym każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. Nr 7.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny