Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/5, 51/3 w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów 1094/2, 1121 w m. Lubaczów
Data publikacji: 2020-02-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.4.2020
Lubaczów, 06.02.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 ust.1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) ? zawiadamiam, że w dniu 30.01.2020r. zostało wszczęte na wniosek (uzupełniony w dniu 06.02.2020r.) PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mieczysława Babiuch zam. ul. Wojtkowiaka 16, 22-600 Tomaszów Lubelski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN do zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków, na działkach o nr ewid. gruntów 53/5, 53/3, 52/2, 51/2, 51/5, 51/3 w miejscowości Dąbków i na działkach o nr ewid. gruntów 1094/2, 1121 w m. Lubaczów".

Zgodnie z art. 49 ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. W tym terminie i 7 dni po jego upływie, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37 ? 600 Lubaczów, pokój nr 7.


Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbków oraz przesłane do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubaczów, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lubaczów oraz w sposób zwyczajowy przyjęty w m. Lubaczów.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny