Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2020-06-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.1.2020   
Lubaczów, 29 maja 2020 r.


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 ) Wójt Gminy Lubaczów, jako organ właściwy zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia informuję, że na żądanie Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, zostało wszczęte w dniu 29.05.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy".
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Urzędzie Gminy Lubaczów pok.15 w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko i § 3 ust. 1 pkt. 54  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wydaje się po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujące powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 2 czerwca 2020 r.

Otrzymują:
1.    Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
2.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.    A/a.

Klauzula informacyjna
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubaczów reprezentowana przez Wójta Gminy Lubaczów
z siedzibą pod adresem 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1.
2.    Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Urząd Gminy Lubaczów 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1; telefonicznie pod nr 16 632 16 84 lub przy pomocy poczty e-mail: urzad@lubaczow.com.pl
3.    Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: ido_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl, lub listownie na adres Administratora.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
5.    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO:
a) gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
e)  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
oraz przepisy szczególne.
6.    Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których urząd jest Administratorem.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną w myśl Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9.    W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
10.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
11.    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
12.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
13.    W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.
14.    Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie komputerowym oraz w formie papierowej.
15.    W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny