Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10.06.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Załuże oraz Mokrzyca, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2020-06-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.1.2020       Lubaczów, 10.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LUBACZÓW
z dnia 10.06.2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293), oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubaczów uchwały Nr XIX/191/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Załuże oraz Mokrzyca, wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zakres terytorialny planu określają załączniki graficzne do w/w uchwały, dostępne na stronie bip gminy Lubaczów.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: urzad@lubaczów.com.pl w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów. Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny