Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Data publikacji: 2020-07-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.4.2020    Lubaczów, 7 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

    Stosownie do art. 74 ust. 3, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. z 2018 r., poz. 2096, tekst jednolity, ze zm.), w związku
z wnioskiem Resova United Group Sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Tymce nr 2 o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)    wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 12 czerwca 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-24/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)    wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 27 czerwca 2020 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.20.2020.DG.4, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
3)    wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu w dniu 26 czerwca 2020 r.  (data wpływy 01.07.2020 r.) opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.80.2020.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)    zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.    
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Tymce.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 9 lipca 2020 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny