Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów opiniujących przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 - moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW
Data publikacji: 2020-07-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.6.2019    
Lubaczów, 14 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) Wójt Gminy Lubaczów, jako organ właściwy zgodnie z dyspozycją art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW" na działce o nr ewid. 654/51 w obrębie ewidencyjnym Opaka ? na rzecz Resova United Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów oraz biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sygnatura akt II SA/Rz 1193/19 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia postanowienia Wójta Gminy Lubaczów z dnia 17 lipca 2019 r. nr IKR.6220.6.5.2019  w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia procedur oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
1)że w dniu 14 lipca 2020 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w zakresie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
2)że w dniu 14 lipca 2020 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, w zakresie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
3)że w dniu 14 lipca 2020 r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, odnośnie zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in.: Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, w pokoju nr 15 (ul. Jana 1, 37-600 Lubaczów), w godzinach pracy Urzędu tj. w godzinach 7.00 ? 15.00.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidujące powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Opaka.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 17 lipca  2020 r

Otrzymują:
1.Resova United Group Sp. z o.o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów,
2.Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny