Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie
Data publikacji: 2020-07-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.3.2020   
Lubaczów, 17 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji środowiskowej

    Stosownie do art. 74 ust. 3, art. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256 t.j.), w związku z wnioskiem Powiatu Lubaczowskiego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 9 czerwca 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-23/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie opinii znak: WOOŚ.4220.9.18.2020.NH.8 w dniu 13 lipca 2020 r., że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.78.2020.KP w dniu 13 lipca 2020 r.  (data wpływy 15.07.2020 r.), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
4)wydaniu przez Burmistrza Miasta Lubaczowa postanowienia znak GPR.6220.1.6.2020 z dnia  9 czerwca 2020 r. w którym wyraził pozytywną opinię w sprawie  realizacji w/w przedsięwzięcia,
5)zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.    
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia na okres 14 dni.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zawiadomienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw Bałaje, Antoniki, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna..
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 20 lipca 2020 r.


Otrzymują:
1.    Powiat Lubaczowski
2.    Urząd Miejski w Lubaczowie,
3.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
4.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny