Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Burmistrz MiG Cieszanów o wydaniu opinii i pozytywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Tomaszów ? Lubaczów"
Data publikacji: 2020-07-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
 Cieszanów, dnia 28.07.2020 r.
GPiMK 6220.3.2020

Obwieszczenie


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zmianami), oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, działającej poprzez pełnomocnika Pana Krzysztofa Olszewskiego ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa z dnia 11.05.2020 r. (ostatecznie uzupełnionego w dniu 27.05.2020 r. ? data wpływu 1.06.2020 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów ? Lubaczów"  Burmistrz MiG Cieszanów zawiadamia strony postępowania

1.    O pozytywnym zaopiniowaniu przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa linii napowietrznej
110 kV Tomaszów ? Lubaczów"  w formie postanowienia przez:
- Burmistrza M. Tomaszów Lubelski znak: IR.6220.6.2020 z dnia 19.06.2020 r.,
- Burmistrza Miasta i Gminy Narol znak: ROŚ.6220.9.2020 z dnia 10.07.2020 r.,
- Burmistrza M. Lubaczów znak: GPR.6220.1.7.2020 z dnia 29.06.2020 r.,
- Wójta Gminy Bełżec znak: ŚR.6220.7.2020 z dnia 19.06.2020 r.,
- Wójta Gminy Horyniec Zdrój znak: G.6220.10.2020 z dnia 30.06.2020 r.,
- Wójta Gminy Lubaczów znak: IKR.6220.8.2020 z dnia 1.07.2020 r.,
- Wójta Gminy Tomaszów Lubelski znak: R.6220.4.O.2020 z dnia 15.06.2020 r.
2. O wydaniu opinii, postanowień przez organy opiniujące:
    - PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli znak: z dnia 17.06.2020 r. RZ.ZZŚ.4.435.141.2020.AT,
    - Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie z dnia 26.06.2020 r. znak: SNZ.9020.4.212020.BW,
    - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2.07.2020 r. znak: WOOŚ.4220.9.23.2020.KR.6,
    - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 3.07.2020 r. znak: WST III.4220.61.2020.JK,
    - Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie z dnia 13.07.2020 r.  znak: DNS-NZ.7016.111.2020.
3.    O złożeniu pisma, z dnia 17.07.2020 r. przez PGE Dystrybucję S.A. zs. w Lublinie w wyniku uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a RDOŚ w Rzeszowie, informującego o uzupełnieniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu korekty, uzupełnienia dokumentacji.
4.    O wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów postanowienia z dnia 28.07.2020 r. znak: GPiMK.6220.3.2020 zawieszającego postępowanie do czasu złożenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia dokumentów.
5.    Na postanowienia, opinie nie służy zażalenie. Możliwość zaskarżenia postanowień istnieje w trybie art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w odwołaniu od decyzji. (Art.142. Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.)

Z dokumentacją zgromadzoną w powyższej sprawie tj.: Kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, postanowieniami, opiniami można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia
w Urzędzie Miasta i Gminy w Cieszanowie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu tj. 7-15.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 30.07.2020 r.


B u r m i s t r z
Miasta i Gminy Cieszanów

mgr Zdzisław Zadworny


Otrzymują:
1.    PGE DYSTRYBUCJA S.A. z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.
2.    Pełnomocnik Pan Krzysztof Olszewski ENPROM Sp. z o. o., ul. Taneczna 18c, 02-829 Warszawa.
3.    Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UMiG w Cieszanowie.
4.    Strony postępowania za pośrednictwem BIP i tablicy ogłoszeń UG w Tomaszowie Lubelskim, UM w Tomaszowie Lubelskim, UG w Bełżcu, UMiG w Narolu, UG
w Horyńcu Zdroju, UG w Lubaczowie, UM w Lubaczowie, zgodnie z art. 49 Kpa
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
5.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny