Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów
Data publikacji: 2020-07-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Angelika Kolbuszewska
IKR.6733.20.2020       
Lubaczów, dnia 28.07.2020 r.


OBWIESZCZENIE
o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.)

ZAWIADAMIA SIĘ

strony postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia PE dn 63 na działkach nr ewid. 444/2, 463, 445, 446/8, 446/5, 446/9 w miejscowości Młodów" ? na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Agatę Ampulską HES-GAZ Stanisław Hołysz, Rozbórz 584a, 37-200 Przeworsk, że zebrane są już wystarczające dowody  i materiały.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji można zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, pok. nr 7.

Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie na podstawie art. 35 w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w terminie dwóch miesięcy przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, w związku z brakami formalnymi w złożonym wniosku oraz koniecznością jego uzupełnienia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy określam na dzień 28.08.2020 r.

Wyznaczenie takiego terminu załatwienia sprawy wynika z konieczności zapoznania stron  z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Stronie ? w przypadku niezałatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) lub w terminach wyznaczonych przez organ o zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
        
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Młodów.

Z up. Wójta
Katarzyna Goniak
Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Rolnictwa  
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny