Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: Farma wiatrowa Załuże aktualne są warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Lubaczów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2014 r., znak: IKR.6220.3.2013
Data publikacji: 2020-07-31
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6220.3.2013
Lubaczów, dnia 23 lipca 2020 r.
     

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Lubaczów informuje, że w dniu 23.07.2020 r. zostało wydane postanowienie stwierdzające, że dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: "Farma wiatrowa Załuże" aktualne są warunki realizacji inwestycji określone w decyzji Wójta Gminy Lubaczów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2014 r., znak:  IKR.6220.3.2013.
Jednocześnie Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, a także wnieść zażalenie od przedmiotowego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz w miejscu realizacji planowanej inwestycji w miejscowości Załuże.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 31 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław Kapel    

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny