Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 2020-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Katarzyna Goniak
IKR.6721.1.2019                                                    Lubaczów, dnia 12.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 12 sierpnia 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały V/36/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 lutego 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OPAKA 2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20.08.2020 r. do 17.09.2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, pokój nr 6 o godz. 13:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubaczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020 r.
Jednocześnie informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w planu. Zapoznanie się z projektem planu miejscowego, prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe w siedzibie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać na piśmie na adres Urzędu Gminy oraz drogą elektroniczną opatrzone tematem: "SOOS ? Plan Opaka 2019" na adres email: sekretariat@lubaczow.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020 r. Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubaczów.
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)    złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie/obwieszczenie,
2)    administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Lubaczów (ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów) i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3)    składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
4)    podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu legislacyjnego, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy Lubaczów, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe,
5)    składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
6)    podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy,
7)    podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
8)    składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw ? z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę ? wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
9)    dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych ? e-mail: iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl
    
Wójt Gminy Lubaczów
mgr Wiesław Kapel


Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny