Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów
Data publikacji: 2020-08-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.7.2020   
Lubaczów, 17 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wobec wniosku Inwestora: Elektrownia Pv54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)    wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 30 czerwca 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-26/20 w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)    wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 22 lipca 2020 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.25.2020.DG.4, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)    wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w dniu 3 lipca 2020 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.92.2020.KP, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)    zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji,
5)    tym, że sprawie nie może być załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na konieczność zebrania kompletu wymaganych przepisami prawa opinii/uzgodnień, a także konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. zapewnienia stronom postępowania możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów,
6)    wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy t.j. do 11.09.2020 r.,
7)    prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, uzupełnieniami do Karty, opiniami, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.
Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Krowica Lasowa.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 18 sierpnia 2020 r.


Otrzymują:
1.    Elektrownia Pv54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
2.    Pełnomocnik Pani Iza Michałek ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
3.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa,
4.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny