Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie - Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie
Data publikacji: 2020-08-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.3.2020  
 Lubaczów, 19 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie",

WÓJT GMINY LUBACZÓW ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że, w dniu 19 sierpnia 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów-Basznia, powiat Lubaczowski, województwo podkarpackie".
Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.
    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia t.j. 14 dni licząc od dnia 21 sierpnia 2020 r.
    Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubaczów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję tut. Wójta Gminy Lubaczów. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.lubaczow.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń Sołectw Bałaje, Antoniki, Młodów, Piastowo, Basznia Dolna.

Otrzymują:
1.    Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.    Powiat Lubaczowski
3.    Urząd Miejski w  Lubaczowie,
4.    A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny