Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków
Data publikacji: 2020-09-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.11.2020
Lubaczów, 3 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o zebranych dokumentach i materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Na podstawie art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wobec wniosku Inwestora: Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków",

Wójt Gminy Lubaczów zawiadamia strony postępowania o:

1)   wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie w dniu 26 sierpnia 2020 r., opinii znak: PSNZ.465.1-34/20 (27.08.2020 ? data wpływu do tut. Organu) w której  stwierdził, że pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia,
2)   wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 24 sierpnia 2020 r., opinii znak: WOOŚ.4220.9.32.2020.BK.2 (25.08.2020 ? data wpływu do tut. Organu), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami wskazanymi w przedmiotowej opinii,
3)   wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu w dniu 18 sierpnia 2020 r. opinii znak: RZ.ZZŚ.3.435.122.2020.KP (20.08.2020 ? data wpływu do tut. Organu), że dla przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane,
4)   zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, niezbędny do wydania ww. decyzji,

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami i opiniami można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.
Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2018r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego  obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia.
Po upływie terminu na zapoznanie się i wypowiedzenie co do zebranych dokumentów i materiałów zostanie wydana decyzja administracyjna.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa Szczutków.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu 7 września 2020 r.
Wójt
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
2.   Przemysław Kołodziej ., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków ? pełnomocnik,
3.   Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
4.   A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny