Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości że, w dniu 3 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2020-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.1.2020   
Lubaczów, 3 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE
   
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z  infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 3 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa czterech odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ew. 724, 725, 726, 727, 728 w miejscowości Lisie Jamy".

 W dniach od 8 września 2020 r. do 8 października 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lisie Jamy.

Wójt
Wiesław Kapel


Otrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
2.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.   A/a.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny