Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o. wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów
Data publikacji: 2020-09-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.7.2020   Lubaczów, 11 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE

 Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Elektrownia PV54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów"

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 11 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 60/14 w miejscowości Krowica Lasowa, Gm. Lubaczów".

 W dniach od 17 września 2020 r. do 19 października 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Krowica Lasowa.Wójt Gminy Lubaczów
Wiesław KapelOtrzymują:
1.   Elektrownia Pv54 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
2.   Pełnomocnik Pani Iza Michałek ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,
3.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
4.   A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny