Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Wójt Gminy Lubaczów podaje do publicznej wiadomości że została wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków
Data publikacji: 2020-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.11.2020
Lubaczów, 30 września 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Przemysław Kołodziej,w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 30 września 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 456, 457, 458 w miejscowości Szczutków".

 W dniach od 5 października  2020 r. do 4 listopada 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Szczutków.

Wójt
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
2.   P. Przemysław Kołodziej, ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków ? pełnomocnik,
3.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
4.   A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny