Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy
Data publikacji: 2020-10-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.2.2020  
Lubaczów, 2 października 2020 r.


OBWIESZCZENIE ? ZAWIADOMIENIE

   
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z wnioskiem Standard Power Development Sp. z o. o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy",


WÓJT GMINY LUBACZÓW, ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA, ŻE:


1.   W dniu 22 września 2020 r. (28.09.2020 r. ? data wpływu do tut. Urzędu) Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków złożył wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew. 371, 372, 1300 w miejscowości Lisie Jamy".
2.   Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia.
3.   Po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego w/w wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Lisie Jamy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w dniu  6 października 2020 r.


Wójt
Wiesław Kapel
Otrzymują:
1.   Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. K., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
2.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.   A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny