Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)
Data publikacji: 2020-10-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.15.2020  
Lubaczów, 8 października 2020 r.

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 ) Wójt Gminy Lubaczów, jako organ właściwy zgodnie z dyspozycją art. 75 ust 1 pkt. 4 w/w ustawy do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia informuję, że na żądanie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów, zostało wszczęte w dniu 08.10.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Dąbrowa, Lisie Jamy (gmina Lubaczów), Lubaczów (miasto Lubaczów)".
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Urzędzie Gminy Lubaczów pok.15 w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko i § 3 ust. 1 pkt. 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wydaje się po wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Przemyślu.
Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubaczów (bip.lubaczow.com.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (www.bip.um.lubaczow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów, Urzędu Miejskiego w Lubaczowie oraz tablicy ogłoszeń Sołectw Dąbrowa i Lisie Jamy.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpi dnia 12 października 2020 r.

Wójt
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.   Strony postępowania w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
2.   Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Mokrzyca 83, 37-600 Lubaczów,
3.   Burmistrz Miasta Lubaczowa
4.   A/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny