Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW
Data publikacji: 2020-10-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka
IKR.6220.6.2019   Lubaczów, 14 października 2020 r.

OBWIESZCZENIE
  
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z wnioskiem Resova United Group Sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW",

WÓJT GMINY LUBACZÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 14 października 2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda: PV Opaka nr 1 ? moc elektryczna do 1 MW, Opaka nr 2 ? moc elektryczna do 1MW, łączna moc elektryczna do 2 MW".

W dniach od 16 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, w pokoju nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubaczów w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubaczow.com.pl), tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubaczów oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Opaka.

Wójt
Wiesław Kapel

Otrzymują:
1.   Resova United Group Sp. Z o.o., ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów
2.   Społeczeństwo  w drodze publicznego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa.
3.   A/a.Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny