Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Grupa: Ogłoszenia
Nazwa pozycji: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów z dnia 20.10.2020 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów
Data publikacji: 2020-10-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Krzysztof Szczybyło
IKR.7021.16.2020
Lubaczów, dnia 20.10.2020r.                     

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lubaczów z dnia 20.10.2020 roku

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów".
W oparciu o zapisy art. 48 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), w dniu 14.09.2020r. Wójt Gminy Lubaczów wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów" uzasadniając wniosek informacją, że dokument ten nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jak również realizacja założeń dokumentu nie będzie wywoływać negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na przyrodę i ludzi.
W odpowiedzi otrzymano:
-  opinię RDOŚ z dnia 15.10.2020r. znak: WOOŚ.410.49.2020.AP.2 o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
-   opinię PWIS z dnia 30.09.2020r. znak SNZ.9020.1.67.2020.JM o braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów".
Przedmiotowy projekt obejmuje obszar Gminy Lubaczów. Zadania inwestycyjne zawarte w ww. dokumencie nawiązują do założeń i celów operacyjnych, a także konkretnych działań ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla. Uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.
Przedmiotowy dokument przewiduje podjęcie projektów zarówno o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym, mających na celu poprawę jakości środowiska
w perspektywie wieloletniej.
W dokumencie nie zaplanowano działań mogących potencjalnie bądź znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 71).
Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów".
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
2) na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wójt
Wiesław Kapel


Sprawę prowadzi: Krzysztof Szczybyło, pok. nr 1, tel. 16 632 16 84 w.17, e-mail: k.szczybylo@lubaczow.com.pl
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny